Algemene verkoopvoorwaarden
Concreet Concepts BV

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes,
aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij Concreet Concept BV
(hierna, Concreet Concepts), onder welke handels- of merknaam dan ook zaken
verkoopt of adviezen verleent.

1.2 Concreet Concepts wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden,
Concreet Concepts wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden,
welke van deze Algemene Verkoopvoorwaarden afwijken, van de hand.
Indien koper bij zijn acceptatie verwijst naar zijn eigen voorwaarden en
deze voorwaarden dientengevolge van toepassing zouden zijn, dan is
Concreet Concepts niet gebonden.

1.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig zou zijn, zou worden
vernietigd, dan wel onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen
van deze voorwaarden niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig
niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel
mogelijk dezelfde strekking dat wel werkzaam is.

Artikel 2: Offertes 
2.1 Offertes van Concreet Concepts zijn vrijblijvend.
2.2 Tenzij anders vermeld, is de offerte gedurende 30 dagen van kracht.
2.3 Concreet Concepts kan de offerte nog tot acht dagen na aanvaarding door de koper
intrekken. Alsdan zijn geen van beide partijen gebonden.

Artikel 3: Totstandkoming

3.1 De overeenkomst wordt onherroepelijk door verzending van de schriftelijke
orderbevestiging door Concreet Concepts en wel vanaf de dagtekening daarvan.

Artikel 4: Prijzen
4.1 De in de orderbevestiging vermelde prijzen zijn bepalend.

4.2 Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting (BTW) en
andere belastingen en heffingen opgelegd door de overheid.

4.3 Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief kosten van
opslag en vervoer vanaf de plaats van fabricage.

Artikel 5: Uitvoering

5.1 Concreet Concepts behoudt zich het recht voor de te leveren zaken te voorzien
van haar naam, merk en/of codering.

5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, mag Concreet Concepts ten hoogste 10%
meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheden leveren. De
koopprijs wordt dienovereenkomstig verhoogd respectievelijk verlaagd.

5.3 Ook indien op monster of proef is verkocht, worden de afgeleverde zaken
nog geacht aan de overeenkomst te beantwoorden indien sprake mocht
zijn van aan een normale fabricage inherente afwijkingen, variaties of
verschillen in uitvoering, ongeacht of deze zich binnen dezelfde of tussen
verschillende afleveringen voordoen. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen en –nuances.

5.4 Onverminderd het in lid 3 bepaalde beantwoorden de zaken in elk geval aan
de overeenkomst, indien uiterlijk waarneembare eigenschappen, zoals
afmetingen, opdruk, kleuren en dergelijke, overeenkomen met door koper
goedgekeurde monsters en/of proeven.

Artikel 6: Verpakking

6.1 Voor ieder soort product is een door Concreet Concepts te bepalen verpakking
in de prijs begrepen, onverminderd het recht van Concreet Concepts statiegeld
in rekening te brengen.

6.2 Verpakkingsmateriaal blijft eigendom van Concreet Concepts en dient zo spoedig
mogelijk te worden teruggegeven.

6.3 Artikel 6.2 is niet van toepassing op kennelijk eenmalig verpakkings-
materiaal, zoals bijvoorbeeld krimpfolie. Concreet Concepts is niet verplicht dergelijk
materiaal terug te nemen.

Artikel 7: Overmacht

7.1 Indien de uitvoering van de overeenkomst voor Concreet Concepts geheel of ten
dele, blijvend of tijdelijk, wordt verhinderd door overmacht, zoals omschreven in
lid 3, heeft Concreet Concepts het recht hetzij:

a. de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke
kennisgeving aan koper voor dat deel van de overeenkomst, dat niet kan
worden uitgevoerd;

b. door middel van een schriftelijke kennisgeving aan koper de nakoming van
dat deel van die verplichtingen dat niet kan worden nagekomen op te
schorten zolang de verhindering duurt.

7.2 Ook na opschorting blijft Concreet Concepts bevoegd op grond van deze
overmacht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk alsnog te ontbinden.

7.3 Onder overmacht worden onder meer verstaan:
Oorlog, staat van beleg, oproer, sabotage, natuurrampen, overheids-
maatregelen, brand, lock-outs, werkstaking, gebrek aan hulp- en
grondstoffen, tekort aan werkkrachten, uitvallen van energie en/of
watervoorzieningen, verkeersstoornissen, breuk aan machines en/of
gereedschappen, mislukking bij de uitvoering in druk of lak die herdrukken
nodig maakt, onvoorziene bezwaren bij het aanmaken van stempels en
soortgelijke eventualiteiten, alsmede het niet-nakomen van derden van
hun verplichtingen jegens Concreet Concepts door welke oorzaak ook, zonder dat
Concreet Concepts invloed van een en ander op zijn bedrijf behoeft aan te tonen.

Artikel 8: Aflevering

8.1 Voor het geval geen tijdstip van aflevering is overeengekomen, dient koper
de zaken af te nemen binnen één maand na schriftelijke mededeling van
verkoper de zaken gereed zijn voor afname.

8.2 Concreet Concepts is bevoegd in gedeelten af te leveren. Koper is dan telkens een even-
redig deel van de koopprijs verschuldigd. Tenzij anders overeengekomen
dient koper alle zaken uiterlijk zes maanden na het inwerktreden van de
overeenkomst af te nemen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen

8.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, worden de zaken
afgeleverd af, een door Concreet Concepts aangewezen locatie van Concreet Concepts.

8.4 Concreet Concepts is bevoegd de zaken op een andere plaats dan bepaald in 8.3 af te
leveren tegen vergoeding van eventuele hogere transportkosten voor
koper, behoudens overmacht.

8.5 Verkochte zaken zijn steeds vanaf de locatie van Concreet Concepts voor rekening
en risico van koper. Koper zal in dat verband steeds als vervrachter worden
beschouwd, alles ongeacht eventuele andersluitende bedingen terzake
tussen verkoper en derden.

8.6 Concreet Concepts is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook indien die direct of
indirect mocht zijn ontstaan bij overschrijding van de termijn voor
aflevering.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

9.1 Concreet Concepts behoudt zich de eigendom van afgeleverde zaken voor totdat de
koper volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen uit overeenkomsten
met Concreet Concepts in de zin van artikel 92 van Boek 3 BW.

Artikel 10: Betaling

10.1 Plaats van betaling is het kantoor van Concreet Concepts
Koper is bevoegd te betalen door middel van bijschrijving of storting op een
door Concreet Concepts aan te wijzen bank- en/of girorekening.

10.2 Tenzij anders overeengekomen dienen facturen binnen 30 dagen na
dagtekening door koper te worden voldaan.
10.3 Koper is nimmer gerechtigd tot inhouding of verrekening.

10.4 Concreet Concepts is te allen tijde gerechtigd ook in afwijking van de o